9053. — Εις Βασιλεύς Ελέω Θεού. Μελέτη Κατά τάς ίστορικάς σημειώσεις πολιτικού τίνος ανδρός υπό Θρασυβούλου Ζ. Άργυροπούλου. 'Εκ τοΰ Γαλλικού. Έν Κέρκυρα. 1862. Εις 8ον, σ. 55. ΓΕΝ. Κ. G. 59, ΠΚ. Ρβ 216. #-
Θρασυβούλου Ζ. Άργυροπούλου

Μελέτη Κατά τας ιστορικάς σημειώσεις πολιτικού τίνος ανδρός

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Μελέτη Κατά τας ιστορικάς σημειώσεις πολιτικού τίνος ανδρός