9052. — Εθνοφυλακή ήτοι Συλλογή τών περί συστάσεως και οργανισμού τής εθνικής ταύτης δυνάμεως εκδοθέντων μέχρι τοϋδε νόμων, ψηφισμάτων, θεσπισμάτων και οδηγιών. Εκδοθείσα διαταγή και έγκρίσει τοΰ επί τών 'Εσωτερικών 'Υπουργείου. Εις δον, σ. 94. "Ανευ έτους, άλλα πιθανώτατα τοΰ 1862. ΔΒΠ 2168, ΙΜΚ—. Mr

Εθνοφυλακή

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Εθνοφυλακή