9051. — Έθνικόν ήμερολόγιον δια το έ'τος 1863. Έκδιδόμενον ΰπό Μαρίνο» Π. Bpstou. Ό μεν πρόλογος έγράφη και το έκκλησιαστικόν μέρος άνεθεωρήθη υπό τοΰ Ίεροδιδασκάλου Εόστα0·ίοο Κλεόβουλο»- το δε άστρονομικόν συνετάχθη και διωρ- θώθη παρά τοΰ Κυρίου ΙΙαχαδάκ^, Καθηγητού τής αστρονομίας έν τω Άθήνησιν Όί^ωνείω Πανεπιστήμια) (Τυπογραφική επιστασία Γ. Βιτάλη). ("Ετος Γ') (Συνιστώμεν είς τήν προσοχήν τοΰ άναγνώστου τον έπίλογον) Άθήνησιν. ΕΊς 8ον, σ. 284 + 6 α. ά. μετά 424όλοσελίδων χαλκογραφιών. "Ανευ έτους καϊ τυπογρα- φείου, αλλά τω 1862, δεδομένου ότι αναγράφει τό Πανεπιστήμιον ώς Όθώνειον. Περιεχόμενα: Μπαμχινέ, ΙΙρογνωστικόν τοϋ έτους 1863 σ. 3-4. Προς τον 'Λναγνώστην σ. 5-8. Έποχαϊ σ. 9.—Πασχάλιον σ. 11.— Μηνολόγιον σ. 12 - 23. Άντωνίοο Ααμασκ^νοδ, Περί τών διαφόρων τροποποιήσεων ας κατά καιρούς υπέστη τό ρωμαϊκύν ήμερολόγιον σ. 29 - 34. - Εύστα- θ·ίοο Κλεοβούλοο, Δεισιδαιμονιών αντίδοτον σ. 35-66.-* * * Περ'ι τής παρ' ήμΐν εκκλησιαστικής μουσικής σ. 67 - 73.—Στατιστική τής 'Ελλάδος σ. 74-81.—Ή νήσος Κρήτη σ. 81-2.—Γ. Βιτάλη Πολιτικός βίος τοΰ βασιλείου τής 'Ελλάδος κατά τό 1861 και 1862, σ. 83 -107. - Φ. 'Ιωάννου, Περ'ι τής νεωτέρας ελληνικής γλώσσης σ. 108-135.— Ίωάννοο Φιλήμονος, 'Αλέξανδρος κα'ι Δη- μήτριος Ύψηλάνται σ. 136 - 52.— Ό άντιναΰαρχος Ρώσσος Τικόρδ υποψήφιος Κυβερνήτης τής 'Ελλάδος σ. 153 - 8.— Γνώμαι περί γυναικών σ. 159 - 65.—¦ Ίωσεφίνα 'Ιστορία τών παλαιών υπο- δημάτων σ. 166-70.— Μακώλεΰ Περ'ι τών βραβευομένων ποιημάτων σ. 171.— Ό Ουμβόλδος και τό Βερολΐνον σ. 171-2.— Οί Γότθοι κα'ι ο'ι Οΰννοι σ. 172-3.— Ναπολέων ό Α' κα'ι ή ειρήνη

Εθνικόν ημερολόγιον δια το έτος 1863.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Εθνικόν ημερολόγιον δια το έτος 1863.