9048. - Εθνικά διηγήματα υπό Π. Σ. Συνοδινού εκδοσις Β'. (Αμετάβλη- τος). Άθήνησι, τΰποις Γ. Καρυοφΰλλη. 1862. Εις 4ον μικρόν, φ. 2 ά. ά. + σ. 336. 'Από τής σ. 311 ποιήματα: Πατρίς, Φιλία, "Ερως. Πρβλ. αριθ. 7801. ΛΕΥ. *
Π. Σ. Συνοδινού

Εθνικά διηγήματα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Εθνικά διηγήματα