9046· - Έγχειρίδιον τής κατά νουν αριθμητικής ΰπό Π. Κωνσταντινίδου. Έν 'Αθήναις, 1862 Εις 8ον, σ. 35. ΕΤΒ 480.
Π. Κωνσταντινίδου.

Εγχειρίδιον της κατά νουν αριθμητικής

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Εγχειρίδιον της κατά νουν αριθμητικής