9043.- Έγχειρίδιον ίταλοελληνικών διαλόγων' διηρημένον εις δύο μέρη δνομαστικόν και διαλογικον, προς χρήσιν τών σποΐ'δαζόντων την ίταλικήν γλώσσαν νέων, έ'κδοσις τετάρτη, αύξηθεΐσα και βελτιωΟεΐσα, 'Υπό Μ. Π. ΙΙερίδοο. Έν Έρμου- πόλει, 1862. Εις 8ον, σ. 156. Πρβλ. άριΐ>. 5399 και 7840. ΕΤΒ 1339. *

Εγχειρίδιον ιταλοελληνικών διαλόγων

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Εγχειρίδιον ιταλοελληνικών διαλόγων