9042. - Έγχειρίδιον Άστυκής 'Αρχιτεκτονικής προς χρήσιν τών Φοιτη- τών τοΰ έν Κέρκυρα 'Ιονίου Γυμνασίου και Λυκείου υπό τοϋ άρχιτέκτονος Ίωάννου Xρόνη Συνεταίρου Επιτίμου τής έν Ρώμη κλεινής τών καλών τεχνών 'Ακαδημίας τοΰ 'Αγίου Λουκά και τής έν 'Αθήναις. Και διδασκάλου 'Αρχιτεκτονικής Ώραϊσμοΰ, και Γεωδαισίας έν τοις είρημένοις δύο Καταστήμασι. Κέρκυρα, Τυπογραφεΐον «Ή Ίονία» Σπυρίδωνος και 'Αρσενίου αδελφών Κάων, 1862. Εις 8ον, σ. 53 + φ. 1 ά. ά., μεθ' επτά πινάκων. ΕΒΕ. ΚΑΛΛ. 166Μ, ΔΒΚ—.
ΊωάννουXρόνη

Εγχειρίδιον Αστυκής Αρχιτεκτονικής

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Εγχειρίδιον Αστυκής Αρχιτεκτονικής