9041. - Έγχειρίδιον ανωμάλων ρημάτων και ονομάτων πεζών συγγρα- φέων και ποιητών τής Ελληνικής γλώσσης. ΣυνταχΟέν υπό Α. Α. Σακελλαρίου. "Εκ- δοσις δευτέρα δλως μετερρυθμημένη. Άθήνησι, τύποις Π. Α. Σακελλαρίου. 1862. Εις 8ον μικρόν, σ. δ' + 308. ΛΕΥ—. #
Α. Α. Σακελλαρίου

Εγχειρίδιον ανωμάλων ρημάτων και ονομάτων πεζών συγγραφέων και ποιητών της Ελληνικής γλώσσης

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Εγχειρίδιον ανωμάλων ρημάτων και ονομάτων πεζών συγγραφέων και ποιητών της Ελληνικής γλώσσης