9040. — Εγκύκλιος τοϋ Γενικού Διευθυντού τής Χριστιανικής 'Ανατολικής Εταιρίας προς τά μέλη τής Εταιρίας ταύτης—«Όπου γαρ - - - - έν μέσω αυτών.» Ματθαίος.— Έν Βουκουρεστίου Έκ τής Τυπογραφίας Α. Οΰλρίχου 1862. Εις 4ον μικρόν, φ. 1 ά. ά. + σ. 26. Έν τέλει υπογράφει: Πρψ 'Ιάκωβος Γ. Πιτζιπίος. ΔΒΠ. 15882, ΕΒΣ. Πολ. Έπ. 243, ΒΚΧ 8596, ΔΒΖ 231. *
Ιάκωβος Γ. Πιτζιπίος.

Εγκύκλιος του Γενικού Διευθυντού της Χριστιανικής Ανατολικής Εταιρίας προς τά μέλη της Εταιρίας ταύτης

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Εγκύκλιος του Γενικού Διευθυντού της Χριστιανικής Ανατολικής Εταιρίας προς τά μέλη της Εταιρίας ταύτης