9039. - Εγκύκλιος, [κάτω:] έν Ίωαννίνοις τη 15 Μαρτίου τοϋ 1862. Ό σχολάρχης της Ζωσι μαίας σχολής 'Αναστάσιος Σακελλάριος. Μφ. 0.22 χ 0 29. Συστάσεις υπέρ τοΰ τυπογραφείου Δωδώνης. ΓΕΝ—. -*
Αναστάσιος Σακελλάριος.

Εγκύκλιος,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Εγκύκλιος,