9038. — Δώδεκα παιδικά διηγήματα συνταχθέντα μεν υπό μητρός τίνος Γαλλί- δος, μεταφρασθέντα δε υπό Γ. Κωνσταντινίδου, μετά 13 εικονογραφιών. Έν 'Αθή- ναις, εκ τοΰ Τυπογραφείου της Λακωνίας. 1862. Εις 8ον, σ. 108. Κουμανούδης 3. 68. #
μητρός τίνος Γαλλί-δος | Γ. Κωνσταντινίδου

Δώδεκα παιδικά διηγήματα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Δώδεκα παιδικά διηγήματα