9034. — Δοκίμιον καρδιναλικής κρίσεως τε καΐ πίστεως.— «Κα! έπλάνηοαντόν λαόν μου έν τοις "ψεΰδεσιν αυτών». ('Ιερεμ. ΚΓ' 32).— Έν Κωνσταντινουπόλει, Τύποις Ε. Ι. Λαζαρίδου 1862. Εις δον, σ. ζ' + 8-50 + 1 ά. ά. ΕΒΕ.Θ. 379U . -Η-

Δοκίμιον καρδιναλικής κρίσεως τε και πίστεως

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Δοκίμιον καρδιναλικής κρίσεως τε και πίστεως