9033. - Δοκίμιον αναθεωρήσεως τοΰ κοινωνικοί οργανισμού. Ύπό τοΰ έν Αίγίω 'Aνδρέου Μιχαλοπούλου, ("Ελληνος πολίτου, και νΰν πληρεξουσίου έν τή Έθνοσυνελεύσει). Εκδίδεται ιδία δαπάνη και διανέμεται δωρεάν. — Το ζην ως βοΰ- λεταί τις---------χό ζην μή ως βούλεται. Άριστοτ. Πολιτ.— Έν Πάτραις, έκ τοΰ τυπο- γραφείου Μ. Γεωργιάδου. 1862. Εις δον, σ. η'+ 9-84. ΕΒΕ.Π.Ε. 960. -Η-
Aνδρέου Μιχαλοπούλου

Δοκίμιον αναθεωρήσεως του κοινωνικού οργανισμού

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Δοκίμιον αναθεωρήσεως του κοινωνικού οργανισμού