9032. - Διηγήσεις κατά πολλά ωφέλιμοι τοΰ οσίου Πατρός ημών 'Αντωνίου τοϋ Μεγάλου, τούιέστι δυο διάλογοι, ό μεν εις μεταξύ αύτοΰ τε και τοΰ μιαροΰ δαίμο- νος, ό δε έΈερος μετά τοϋ αγγέλου τοϋ θεοΰ, ον άπέστειλεν δτε ήσκήτευσεν έν τη έρήμω. Άναγινίοσκόμενοι έν τή μνήμη αύτοΰ κατά την 17 'Ιανουαρίου και τυπωθέντες προς ψυχικήν ωφέλειαν τών άπανταχοΰ ορθοδόξων Χριστιανών και μάλιστα τών ιερομένων και μοναχών. Έν 'Αθήναις, τυπογραφεϊον. Σ. Ίγνατιάδου. 1862. Εις 16ον, σ. 21. Κουμανοΰδης 3, 64). *
Αντωνίουτοϋ Μεγάλου

Διηγήσεις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Διηγήσεις