9931. - Διάφορα Ποιήματα προς μνήμην των Έν Ναυπλίω καΐ Κύθνω πε- σόντων ηρώων, υπό Σ. Νάντη. Έν 'Αθήναις. 1862. Τύποις Δ. Καρακατσάνη. Εις 8ον, σ. 14.
Σ. Νάντη

Διάφορα Ποιήματα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Διάφορα Ποιήματα