9030. - Διάλογος τοΰ μπάρμπα Μανόλη μεταξύ πατρός και υίοΰ [έν τέλει:] Τυπ[ο]γραφε[ϊ]ον ό Ζάκυνθος Κωνσταντίνου Ρωσσολίμου. Εις 16ον, σ. 18. Της 7 "Ιανουαρίου 1862. 'Υπογράφει: «Εις Πολίτης·, IEEE—. -Η-

Διάλογος του μπάρμπα Μανόλη μεταξύ πατρός και υιού

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Διάλογος του μπάρμπα Μανόλη μεταξύ πατρός και υιού