9028. - Δημοτική Έκΐίαίδευσις ή Παιδικά Μαθήματα δια τά Δημοτικά Σχολεία Μετά σχετικών εικονογραφιών Φιλοπονηθέντα κατ' έπιτομήν έκ τοϋ γαλλικοΰ και μετά βελτια')σεων προσί^έτων ύπό Ι. Ε. Γιαννοπούλου, δαπάνη τοϋ κ. Λουκά Ράλλη Δημάρχου Πειραιώς. Έν Άχ^ναις, τΰποις Λακωνίας 1862. Εις δον μικρόν, σ. 2 α.ά.+γ' + 1 ά.ά. +102. ΔΒΠ 739.
Ι. Ε. Γιαννοπούλου

Δημοτική Εκπαίδευσις ή Παιδικά Μαθήματα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Δημοτική Εκπαίδευσις ή Παιδικά Μαθήματα