9027. - Δηλοποίησις [έν τέλει:] Κέρκυρα έν τω Τυπογραφεία) τής Κυβερ- νήσεως. ΕΊς 4ον, σ. 3. Τής 16 'Ιανουαρίου 1862. Παράρτημα IB' Τελωνικής διατιμήσεως. Ελληνι- στί και άγγλιστί. IEEE—. -Κ-

Δηλοποίησις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Δηλοποίησις