9026. - Δηλοΐίοίησις. Έκ τοϋ Άρχοντείου. [κάτω:] Κέρκυρα έν τφ τυπο- γραφεία) τής Κυβερνήσεως. Μφ. 0.15 Χ 0.21, τής 21 Φεβρουαρίου 1862. Διαγωνισμός περί προσλήψεως διδασκάλου. IEEE—. *

Δηλοποίησις.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Δηλοποίησις.