9025- - Δηλοποίησίς. Άρχοντεΐον. Κέρκυρα τη 24η Φεβρουαρίου 1862. [κάτω:] Κέρκυρα έν τω τυπογραφείο) τής Κυβερνήσεως. Μφ. 0.15x0 21. Διαγωνισμός περί προσλήψεως διδασκάλου. IEEE—. *

Δηλοποίησίς.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Δηλοποίησίς.