9024.-Δαρτοΰλα, Λάτμος. ποιήματα τοϋ Όσσιάνου μεταφρασθέντα υπό Παναγιώτου ΙΙανά. «Ossian e il genio----abita» Μ. Cesarotti. Έν Κεφαλληνία έκ τοϋ τυπογραφείου ή Κεφαλληνία 1862 Εις δον, σ. δ' + V + 58. ΙΜΚ—, ΛΕΥ— . -Η-
Όσσιάνου

Δαρτούλα, Λάτμος.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Δαρτούλα, Λάτμος.