9023. - Γραφεΐον Δημοσίας Οικονομίας Πληθυσμός τής Ελλάδος τοϋ έτους έτους 1861 Έν 'Αθήναις, Έκ τοϋ βασιλικοϋ τυπογραφείου. 1862. Είς 4ον, σ. κα' + XIX + 99. 'Επί τοϋ εξωφύλλου ό τίτλος διάφορος. ΤΕ 2350. #-

Γραφείον Δημοσίας Οικονομίας Πληθυσμός της Ελλάδος του έτους έτους 1861 Έν Αθήναις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Γραφείον Δημοσίας Οικονομίας Πληθυσμός της Ελλάδος του έτους έτους 1861 Έν Αθήναις