9018. — Γεωγραφίας στοιχειώδη μαθήματα Τά μεν συλλεχθέντα, τά δε συν- ταχθέντα Ύπό Ι. Π. Κ[οκών^]. Προς χρήσιν τών Δημοτικών Σχολείων. Περιόδου Α'. Τμήμα Α'. Περιέχον τήν Πολιτικήν Γεωγραφίαν. "Εκδοσις δεκάτη έννάτη. Έν 'Αθή- ναις, 1862. Εις δον μικρόν, α 84. ΒΚΧ 13069. *

Γεωγραφίας στοιχειώδη μαθήματα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Γεωγραφίας στοιχειώδη μαθήματα