9015.- Γεωγραφίας στοιχειώδη μαθήματα περιόδου Α'. Τμήμα Β'. Στοιχεία μαι^ηματικής και φυσικής γεωγραφίας Ύπό Ι. Π. Κ[οκκώννη] προς χρήσιν τών δημο- τικών σχολείων. Έκδοσις δευτέρα έπηυξημένη. Δαπάνη τών τέκνων 'Ανδρέου Κορο- μηλά. Στερεότυπος. Έν 'Αθήναις, Έκ τής τυπογραφίας 'Ανδρέου Κορομηλα. (Όδός Έρμου Πλατεία 'Ανακτόρων Άρ. 1) 1862. Εις 8ον, σ. 2 ά.ά. + β' + 5 - 63 + 1 ά.ά. ΕΒΕ-ΠΑΙΔ. 1430Ρ και 1443. Πρβλ. αριθ. 8138. #-
Ι. Π. Κ[οκκώννη]

Γεωγραφίας στοιχειώδη μαθήματα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Γεωγραφίας στοιχειώδη μαθήματα