9014. - Γενικοί κανονισμοί περί διευθετήσεως τών εκκλησιαστικών και εθνι- κών πραγμάτων τών υπό τον οικουμενικον \}ρόνον διατελούντων ορθοδόξων Χριστια- νών, υπηκόων της Α. Μεγαλειότητος τοΰ Σουλτάνου. Έν Κωνσταντινουπόλει. 1862. Εις 16ον, σ. ιη' 4- 23 + 56. ΕΒΕ.Θ.6607, ΓΕΝ. Theol. 2609. *

Γενικοί κανονισμοί

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Γενικοί κανονισμοί