9012.-Γενική Συνέλευσις τών μετόχων τής Ελληνικής 'Ατμοπλοίας, "Εκτα- κτος τε και τακτική. Συγκροτηθεΐσα έν Έρμουπόλει. Την 25 'Οκτωβρίου 1862. Είς 4ον, σ. 11, μεθ' ενός πίνακος. ΓΕΝ. Per. 544. *

Γενική Συνέλευσις των μετόχων της Ελληνικής Ατμοπλοΐας,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Γενική Συνέλευσις των μετόχων της Ελληνικής Ατμοπλοΐας,