9011.-Γενική Έκθεσις τών κατά το Άκαδημαϊκόν έ'τος 1860-61. Γενομέ- νων εις τάς Συλλογάς τοϋ έν 'Αθήναις Φυσιογραφικοϋ Μουσείου προσθηκών. Έν 'Αθήναις εκ τοϋ τυπογραφείου τής Λακωνίας 1862. Είς 8ον, σ. 15. ΓΕΝ. Per. 202. -*

Γενική Εκθεσις των κατα τοΑκαδημαϊκόν έτος 1860-61.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Γενική Εκθεσις των κατα τοΑκαδημαϊκόν έτος 1860-61.