9010. - Γενική "Εκθεσις τοϋ διοργανισμοΰ και τής προόδου τής έν Ελλάδι Ταχυδρομικής 'Υπηρεσίας. Άπό τοϋ έτους 1829 μέχρι τής 1. 8βρίου τοϋ έτους 1861. Έν 'Αθήναις Τΰποις Π. Σοΰτσα και Α. Κτενά (Παρά τή όδω Άδριανοΰ) 1862. Είς 8ον, σ. 82 + 6 ά.ά. EBE.TEXN.226F , TEN.K.G 847, IEEE 244, IB—. *

Γενική Εκθεσις του διοργανισμού και της προόδου της εν Ελλάδι Ταχυδρομικής Υπηρεσίας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Γενική Εκθεσις του διοργανισμού και της προόδου της εν Ελλάδι Ταχυδρομικής Υπηρεσίας