9009. - Γεγονότα δι' ων ανασκευάζονται αί συκοφαντικά! επινοήσεις του αρθρο- γράφου τής «Αληθείας». Έν Κέρκυρα Τυπογραφεΐον Έρμης Αντωνίου Τερζάκη. 1862. Είς 8ον, σ. 51. 'Υπεραμύνεται τοϋ πολιτικού βίου τοϋ Δημ. Καρούσου. Έδημοσιεύθη χωρι- στά και ίταλιστί. ΕΒΕ.Π.Ε. 441, ΛΟΒ.Α 2/ΙΙΙ, IEEE 962, ΔΑΚ—. *

Γεγονότα δι' ων ανασκευάζονται αί συκοφαντικαί επινοήσεις του αρθρογράφου της «Αληθείας».

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Γεγονότα δι' ων ανασκευάζονται αί συκοφαντικαί επινοήσεις του αρθρογράφου της «Αληθείας».