9008. - Γαλλική Χρηστομάθεια περιέχουσα εκλεκτά και ηθικά τεμάχια κλασ- σικών συγγραφέων πεζών τε και ποιητών μετά πολλών σημειώσεων προς χρήσιν της σπουδαζουσης νεολαίας ύπό Γ. Ν. Οίκονομίδοο. Έν 'Αθήναις εκ της τυπογραφίας τών τέκνων "Ανδρέου Κορομηλά 1862. Εις 8ον, σ. β'4 296. Κουμανούδης 3, 54. *

Γαλλική Χρηστομάθεια

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Γαλλική Χρηστομάθεια