9007-- Βουλευτικό Κομβολόγι. Κορέλι τρίτον Ό. Θ. Καροΰσος. [κάτω:] Κεφαλληνία, 23 'Ιουνίου 1862 έ.π. Ω.Ψ. Τυπογραφεΐον ή Κεφαλληνία. Μφ. 0.19 Χ 0.26. Στίχοι. ΔΑΚ—.

Βουλευτικό Κομβολόγι.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Βουλευτικό Κομβολόγι.