9006. - Βουλευτικό Κομβολόγι. Κορέλι δεύτερο. Ό Κόντε Τάσης, [κάτω:] Κεφαλληνία τη 26 Μαΐου 1862, έ.π. Ω. Ψ. τυπογραφεΐον ή Κεφαλληνία. Μφ. 0.20 Χ 0.29. Στίχοι. ΔΑΚ—. *

Βουλευτικό Κομβολόγι

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Βουλευτικό Κομβολόγι