9004.-Βίος Κατζαντώνη ύπό Έπαμινώνδα Φραγγίστα δικηγόρου. — Ου- δέποτε κλέος-----γίνεται άθανάτοις (Τυρταίος). — Έν 'Αθήναις Τΰποις Π. Σοΰτσα καΐ Α. Κτενά. (Κατά την όδόν Άδριανοΰ). 1862. Εις 8ον, σ. 74. ΓΕΝ. Ind. 845.4, ΜΜΠ 2187, ΦΣΠ— . *
Έπαμινώνδα Φραγγίστα

Βίος Κατζαντώνη

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Βίος Κατζαντώνη