9002. - Βίβλος 'Ιερά. Περιέχουσα Τρεις 'Ιερούς Παρακλητικούς Κανόνας. Πρώτον, Εις τον έν άγίοις Πατέρα ημών Άθανάσιον τον Μέγαν Άρχιεπίσκοπον 'Αλε- ξανδρείας, Δεύτερον, εις τον ά'γιον, ένδοξον Προφήτην Πρόδρομον και Βαπτιστήν Ίω- άννην, και τρίτον, Εις τον έν άγίοις Πατέρα ημών Σπυρίδωνα τον Θαυματουργόν Έπίσκ. Τριμυθοΰντος. Ποιηθέντας μεν χάριν ευλάβειας, υπό τοΰ Επισκόπου τοΰ Πα- τριαρχικού Οικουμενικού θρόνου Άργυρουπόλεως Σεραφείμ, τοΰ Βυζαντίου. Έκδοτ^έν- τας δε δαπάνη τής Συναδελφότηιος τού αγίου Σπυρίδωνος, τής έν τω Ναώ τοΰ αγίου 'Αθανασίου, έν Ταταούλοις. Έν Κωνσταντινουπόλει, έκ τοΰ Τυπογραφείου Σ. Ίγνα- τιάδου. 1862. Εις 12ον, σ. 24. ΕΒΣ. Θεολ. 933. •Χ-
Σεραφείμ, τοΰ Βυζαντίου.

Βίβλος Ιερά.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Βίβλος Ιερά.