9001.-Βίβλος Γενέσεως τοΰ λεγομένου 'Ιησουίτικου Τάγματος. Μετάφρα- σις έκ τοΰ Γαλλικού βιβλίου τοΰ έπιγραφομένου Instructions Secretes des Jesuites υπό "Ιωάννου Μ. Ραπτάρχου, Προτάξαντος ολίγα τίνα ώς άπάντησιν εις τον τελευ- ταΐον λίβελλον τών ένταΰθα 'Ιησουϊτών, λαβόντων αφορμήν δπως έπιτεθώσι κατά τής μητρός ημών 'Ορθοδόξου Εκκλησίας έ'νεκα τής διαγωγής τοΰ ασύνετου Άπόδραμος Μελε- τίου.— «Φύλαξόν με----οι αμαρτωλοί» Ψαλμ. ΡΜ'. 11—Έν Κωνσταντινονπόλει 1862. Εις 8ον, σ. 16. ΕΒΕ.Θ. 6695» , ΠΚ.Ψβ28. -Χ-
Ιωάννου Μ. Ραπτάρχου

Βίβλος Γενέσεως του λεγομένου Ιησουίτικου Τάγματος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Βίβλος Γενέσεως του λεγομένου Ιησουίτικου Τάγματος