9900. - ΒιβλιοτΙήκη τοΰ Έθνοφύλακος. Μέρος Πρώτον. Νόμος περί Εθνο- φυλακής. "Ετι δε το περί Εθνοφυλακής ψήφισμα· ή περί τούτου υπουργική εγκύ- κλιος' ό οργανισμός τής πολιτοφυλακής· το περί αρχηγείου εθνοφυλακής ψήφισμα και τα περί στολής των εθνοφυλάκων ί>εσπίσματα. Έν 'Αθήναις, Έκ τής τυπογραφ. Άνδρ. Κορομηλά. (Όδός Έρμου, Πλατεία Συντάγματος αρ. 1) 1862. Εις 8ον μικρόν, φ. 1 α.ά. + σ. 197+ 1 α. ά. Τφ αΰτφ έτει: Μέρος Δεύτερον. Καθήκοντα των έν υπηρεσία εθνοφυλάκων, φ. 1 ά ά. + σ. 187 + 1 α.ά. Τά τρία επόμενα μέρη τφ 1863. ΕΒΕ. ΣΤΡΑΤ. 146, ΓΕΝ—. -Η-

Νόμος περί Εθνοφυλακής.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Νόμος περί Εθνοφυλακής.