8999.- Βατσίνα δια τα μυαλά. [οΛίσθεν κάτω:] Έν Ζακΰνθφ τήν 15 Δε- κεμβρίου 1862 "Ε. Έλλ. Έκ της τυπογραφίας «Ή Αυγή». Μφ. 0.28x0.42. Σφοδρότατος λίβελλος κατά τοΰ Κλήρου και ιδιαιτέρως κατά τοΰ άρχιε- ρέως Παξών Διονυσίου Μουρίκη. -Χ-

Σφοδρότατος λίβελλος κατά του Κλήρου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Σφοδρότατος λίβελλος κατά του Κλήρου