8997.-Βασίλειον τής Ελλάδος, Ή Προσωρινή ΚυβέρνΣΗίς προς τους Έλλη- νας. Συμπολΐται! Ή κυριωτέρα τών εντολών,------- Μφ. 0.43 χ 0.57. Έν 'Αθήναις, τχ\ 23 "Οκτωβρίου 1862. Περί διενεργείας εκλογών Συνελεύ- σεως. ΓΕΝ-, IEEE—.

Βασίλειον της Ελλάδος,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Βασίλειον της Ελλάδος,