8996-Βασίλειον τής Ελλάδος. Ή προσωρινή Κυβέρνησις τής Ελλάδος Προς τους Έλληνας [κάτω:] Έν 'Αθήναις τή 11 'Οκτωβρίου 1862..... Μφ. 0.26 χ 0.35. ΑΑΣ. J. 8.7. *

Βασίλειον της Ελλάδος.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Βασίλειον της Ελλάδος.