8995. -Αύτοσχέδιον Λογύδριον έκφωνηθέν ύπό Ήροκλέους Βασιάδου ίατροΰ έν τή κατά το Βοσπόρειον Νυμφαΐον, (Χουνικάρ-ίσκελεσι) Πανελληνία) εθνική εορτή πανδήμως πανηγυρισθείση τή 21 'Οκτωβρίου. Εις 8ον, σ. δ'+4. Έν τέλει: Έν Κωνσταντινουπόλει τή 23 Νοεμβρίου 1862. ΕΒΣ.Ν.Φ. 137" . ¦#¦
Ήροκλέους Βασιάδου

Αυτοσχέδιον Λογύδριον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αυτοσχέδιον Λογύδριον