8994. - Αυτόγραφος μυστική διαθήκη τής πλειονότητος τής 12ης Βουλής, [ό'πισθεν κάτω:] τυπογραφεΐον ό Ζάκυνθος. Μφ. 0.30Χ 0.46, της 28 Μαΐου 1862. ΛΖ—. *

Αυτόγραφος μυστική διαθήκη της πλειονότητος της 12ης Βουλής,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αυτόγραφος μυστική διαθήκη της πλειονότητος της 12ης Βουλής,