8993. - 'Αττικά ήτοι περί δήμων 'Αττικής και περί τών Άθήνησι αρχαίων δικαστηρίων καί τίνων αρχαίων καταστημάτων, ύπό Διονυσίου Σουρμελή.'Έκδοσις τών μεν Δήμων δευτέρα τών δε δικαστηρίων πρώτη. Έν 'Αθήναις τυποις Φ. Καραμπίνη. 1862. Εις 8ον, σ. 2 ά. ά. + ε' + 7 - 224. Έπ'ι τοϋ εξωφύλλου: 1863. Πρβλ. αριθ. 6189. ΕΒΕ. ΑΡΧ. 2615 C. -Η-
Διονυσίου Σουρμελή

Αττικά

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αττικά