8992. - ' Ασπίς τής 'Ανατολικής 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας προς άπόκρου- σιν τοΰ κατ' αυτής επιτιθεμένου παπισμού ή καθρέπτης των δυο Εκκλησιών άλληγο- ρουμένων εις τους δυο υιούς τοΰ Πατριάρχου 'Ισαάκ Ίσαΰ και Ίακά)β.— «Έν σαρκί γαρ περιπατοϋντες.....εις την ύπακοήν τοϋ Χρίστου». (Παϋλος Κ.Β. 1.3)—Έν'Αθή- ναις. 1862. Εις δον, σ. 13. Έν τέλει: Έγραφον έν Πέρα Κωνσταντινουπόλεως Tfj 8 Μαΐου 1862. 'Από- στολος Μακράκ>}ς.- Πράγματι έξετυπώθη έν Κων)πόλει. ΕΒΕ.Θ. 648», ΘΦΠ 135/74, ΒΚΧ 10046. -*

Ασπίς της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ασπίς της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας