8988.— 'Αριθ. 243. Το συμβούλιον τών έν Ά-θήναις Εφετών. (Τμήμα Α'.) Εις 4ον, σ. 16. Τοΰ 1862. Άφορη: εις τήν Ναυπλιακήν έπανάστασιν. ΜΜΠ—. -*

Αριθ. 243. Το συμβούλιον των εν Αθήναις Εφετών.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αριθ. 243. Το συμβούλιον των εν Αθήναις Εφετών.