8985.— 'Απομνημονεύματα έπί τών 'Ιονίων Νήσων Συγγραφέντα Γαλλιστι υπό Δρ. Γ. Βροθοντού Κεφαλλήνος. Νΰν δε μεταφρασθέντα εις την καθομιλουμένη ν εκδίδονται προς κοινήν γνώσιν Έν Κεφαλληνία Τύποις «ή Ήχώ» Π.Ν. Πολλάνη. 1862 Εις 8ον, σ. 12 (έκ τυπ. λάθους : 10) ΓΕΝ. Geogr. 3412, IEEE 963. -Η·
Γ. Βροθοντού Κεφαλλήνος.

Απομνημονεύματα επί των Ιονίων Νήσων

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Απομνημονεύματα επί των Ιονίων Νήσων