8984. — 'Απομνημονεύματα εκστρατειών και ναυμαχιών τοΰ Ελληνικού στόλου. Συνταχθέντα υπό Κ[ωνσταντίνου] Νικοδήμου (Υποναυάρχου). Έν 'Αθήναις, τυπογραφεΐον Δ. ΑίΚ Μαυρομμάτη. 1862. Εις 8ον, σ. η'+74-127, μετά τριών πινάκων. ΓΕΝ. Ind. 399, ΛΟΒ. Α. 30/V, IEEE. 36, ΑΠ. *
Κ[ωνσταντίνου] Νικοδήμου

Απομνημονεύματα εκστρατειών και ναυμαχιών του Ελληνικού στόλου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Απομνημονεύματα εκστρατειών και ναυμαχιών του Ελληνικού στόλου