8983.- 'Απολογία τοΰ ηγουμένου της Μονής των Καθαρών κατά τής κατ' αύτοΰ συκοφαντίας ως κατασκόποχι [έν τέλει:] Έν Ζακΰνθω τή 7 'Ιουλίου 1862. Τυπογραφεΐον Ό Παρνασσός Σεργίου Χ. Ραφτάνη. Εις 8ον, σ. 14. Πρβλ. αριθ. 8980. ΙΜΚ—. -Η-

Απολογία του ηγουμένου της Μονής των Καθαρών κατά της κατ' αυτού συκοφαντίας ως κατασκόπου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Απολογία του ηγουμένου της Μονής των Καθαρών κατά της κατ' αυτού συκοφαντίας ως κατασκόπου