8981.— 'Απάντησις προς την τοϋ Κ. Νικόδημου άποίντησιν υπό Ν. Κοτζιά. Άθήνησι, Τυποις Π. Α. Σακελλαρίου. (Όδός Εύριπίδου παρά το Βαρβάκειον Λυ- κειον). 1882. Εις 8ον, σ. 27. ΔΒΖ —. -*-
Ν. Κοτζιά.

Απάντησις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Απάντησις