8980. — Άπάντησίς προς την άπολογίαν Τοΰ Ηγουμένου τής Μονής τών Καθαρών Ιερέως Γερασίμου Σκιώτου, άπευθυνομένην προς τους Επτανησίους, [έν τέλει:] Έν Κεφαλληνία, Τυπογραφεΐον «Ή Κεφαλληνία». Εις 8ον, ο. 18. Ιθάκη 9 Αυγούστου 1962. «Είς Ιθακήσιος». Πρβλ. αριθ. 8983. ΙΜΚ—, ΔΑΚ.

Απάντησις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Απάντησις