8979. — Άπάντησις είς το φυλλάδιον το έπιγραφόμενον «Τα έν Αλεξάν- δρεια» 1862. [έν τέλει:] Έν Καΐρω κατά Μάϊον 1862 Εις μισαγύρτης. Είς δον, σ. 52. Πρβλ. αριθ. 8966 και 9417. ΕΒΕ. Β. Ε. Ι. 42°. #

Απάντησις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Απάντησις